Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
FAKTORIA.EU

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów/Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego FAKTORIA.EU mieszczącego się pod adresem www.sklep.faktoria.eu, oferującego do sprzedaży odzież, materiały reklamowe, drukowane i akcesoria sportowe (zwanego dalej Sklepem Internetowym), którego właścicielem jest: MBS PRINT S. Kliszewski i Wspólnicy Sp.j, z siedzibą w 80-207 Gdańsku, Al. Zwycięstwa 52/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000527679, REGON: 222182510, NIP: 5833171544 (zwana dalej „Spółką”)
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa  powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.)
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu, który dokonuje ich przetwarzania jest Spółka. Nadzór na prawidłowością przetwarzania danych osobowych Klientów/Użytkowników sprawuje Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e. mail: IOD@faktoria.eu
 4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Użytkownik proszony jest przez administratora danych osobowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym w szczególności:- imienia i nazwiska, - numeru telefonu, - pełnego adresu korespondencyjnego, - adresu poczty elektronicznej (e.mail), - roku urodzenia, - płeć, - informacje o operacjach finansowych, - lokalizacji i przemieszczania się, dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów oceny przebiegu transakcji, realizacji dostawy, wyrażenia opinii o oferowanych przez Sprzedawcę produktach, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy, zbierania punktów dzięki wyrażeniu zgody na cele marketingowe i handlowe – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, rozpatrywaniem reklamacji. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Spółce, a przez Spółkę – podmiotom wskazanym w pkt 8 poniżej, wyłącznie w celach wyżej wskazanych. Odmowa wyrażenia przez Klienta/Użytkownika zgody/zgód na przetwarzanie jego danych osobowych  jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy oraz korzystania z innych, opcjonalnych korzyści i rabatów.
 5. Klient/Użytkownik, który rejestruje się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, które udostępnia w procesie rejestracji i utworzenia indywidualnego konta, a także danych udostępnionych przez niego podczas korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta/ Użytkownika (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta/ Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia przez Klienta/ Użytkownika dodatkowej zgody, Administrator danych osobowych będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta/ Użytkownika również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi/ Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Klientów/Użytkowników opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wszystkimi innymi rodzajami aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.
 7. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustaw, a w szczególności prawo dostępu Klientów/Użytkowników do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w przypadkach określonych we właściwych przepisach. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Klient/Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji w/w uprawnień Klient/Użytkownik powinien przesłać na adres: IOD@faktoria.eu wiadomość elektroniczną zawierającą w swojej treści żądanie podjęcia przez Administratora danych osobowych określonych działań, które zostały wskazane powyżej. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy jego dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.
 8. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Klientów/Użytkowników nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących ze Spółką, a w szczególności, w zakresie działalności marketingowej, dostawcy oprogramowania Sklepu Internetowego, podmiotom świadczącym usługi hostingu, firmom kurierskim, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych, oraz innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z w/w podmiotami.
 9. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Rejestracja
   W celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, niezbędne jest założenie konta poprzez stronę internetową i podanie danych osobowych. Hasło, które Klient/Użytkownik podaje podczas rejestracji będzie dostępne tylko dla niego.
  2. Newsletter
   Newslettery  zawierają informacje handlowe i będą wysyłane na podany przez Klienta/Użytkownika  adres e-mail wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz ich profilowanie.  Klient/ Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania  Newslettera, klikając w link dostępny w treści przesyłanej  wiadomości typu newsletter.
  3. Notyfikacje typu push
   Korzystając z naszych serwisów i aplikacji Klient/Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie notyfikacji typu push. Notyfikacje mają charakter ogólny lub zindywidualizowany do Użytkownika. W każdej chwili Klient/Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania notyfikacji poprzez skorzystanie z interfejsów udostępnionych przez producenta przeglądarki internetowej i/lub producenta urządzenia.
  4. Automatyczne wysyłki marketingowe
   Po dokonaniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu Internetowego rejestracji konta i wyrażeniu przez niego  zgody na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym, będzie on otrzymywać automatyczne, profilowane wysyłki marketingowe poprzez pocztę elektroniczną, z którymi będzie mógł się zapoznać przy użyciu końcowych urządzeń elektronicznych. Wysyłki treści marketingowych, o których mowa powyżej są profilowane pod kątem indywidualnych preferencji Klientów/ Użytkowników na podstawie udostępnionych danych oraz historii aktywności na stronie Sklepu Internetowego. Przez profilowanie rozumie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Klientów/ Użytkowników w celu określenia osobistych preferencji, zachowań i postaw Klientów/Użytkowników poprzez analizę i prognozę, w szczególności takich aspektów jak  indywidualne wybory, sytuacja ekonomiczna, lokalizacja oraz przemieszczanie się, na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania im indywidualnych ofert marketingowych, a także na przetwarzanie ich danych osobowych w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę. W każdej chwili Klient/Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji handlowych, w sposób opisany w podpunkcie a).
  5. Indywidualne Korzyści zakupowe dla Użytkownika
   Klient/Użytkownik dzięki danym osobowym oraz historii jego aktywności w  na stronie Sklepu Internetowego będzie mógł otrzymywać oferty z indywidualnie dobranymi korzyściami. Będą one dostępne w serwisie Sklepu Internetowego. Informacje o nich Klient/Użytkownik będzie otrzymywał jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera lub notyfikacji typu push w serwisie www. W każdej chwili Klient/Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, w sposób opisany w podpunkcie a).
  6. Konkursy i akcje marketingowe
   W przypadku brania udziału w konkursach albo akcjach marketingowych, Klient/Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych precyzyjnie określonych w regulaminie konkretnego konkursu (akcji). Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
  7. Sklep internetowy
   Korzystanie z rabatów przez Użytkowników staje się możliwe dopiero wówczas kiedy Klient/Użytkownik dokona weryfikacji swojej tożsamości, co jest wymagane dla prawidłowego ukończenia rejestracji konta Klienta/Użytkownika w witrynie Sklepu Internetowego. Potwierdzenie tożsamości następuje poprzez kliknięcie w link, który Klient/Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail przesłane na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Konta, których rejestracja nie została zakończona, z powodu braku weryfikacji tożsamości Klienta/Użytkownika, Administrator danych osobowych usunie po okresie 8 tygodni od ich utworzenia. Usunięcie konta powoduje jednoczesne skasowanie przez Administratora danych osobowych wszystkich danych osobowych Klienta/Użytkownika.
  8. Polityka Cookies
   Sklep Internetowy może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Wykorzystywane Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
  9. Polityka Google AdWords Remarketing
   Strona Sklepu Internetowego korzystać może z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia zwracanie się do Klienta/Użytkownika, który odwiedził już stronę Sklepu Internetowego lub serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club i zainteresował się ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie Sklepu Internetowego, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Klienta/Użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na ich zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego Klient/Użytkownik zostaje poinformowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Google danych dotyczących go w sposób i w celach  opisanych powyżej. Klient/ Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookie przez Google odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Klient/Użytkownik może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat warunków Google, znajduje się na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy/.
  10. Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB
   Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (dalej zwanego: RTB) Administrator danych stosuje technologie takie jakie pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Dostępna jest opcja rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów.

 

OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach Klienci/Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały, w oparciu o postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki kierujące do innych stron internetowych. Spółka działając jako Administrator danych osobowych zastrzega, że nie odpowiada w żaden sposób za treści w/w stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki bezpieczeństwa i dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Klient/Użytkownik powinien się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.