Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego FAKTORIA.EU

(obowiązuje od dnia 01.10.2020 roku)

I Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem www.sklep.faktoria.eu, w którym oferuje się do sprzedaży odzież, materiały reklamowe, drukowane i akcesoria sportowe (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: MBS PRINT S. Kliszewski i Wspólnicy Sp.j., z siedzibą w 80-207 Gdańsku, Al. Zwycięstwa 52/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000527679, REGON: 222182510, NIP: 5833171544 (zwana dalej „Sprzedawcą”).
 2. Sprzedawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady ochrony danych osobowych oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej „Konsumentem”) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - Kodeks cywilny. Do innych umów sprzedaży zastosowanie ma Kodeks cywilny.
 4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.sklep.faktoria.eu pozwalać może na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwiać podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 
 7. Sprzedawca przyjmować będzie zamówienia złożone telefonicznie pod numerem telefonu 575 184 370 lub e-mailem złożone na adres sklep@faktoria.eu. W takim przypadku  Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, zapoznać się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. Rozmowy z Klientami mogą być rejestrowane w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza nim.
 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian.
 11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.sklep.faktoria.eu oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
  a) dokonać wyboru towaru (towarów) z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, podając (jeśli opcja jest dostępna), kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
  b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać cechy, o których mowa w a) powyżej pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).
  c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.
  d) dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „do kasy”.
  e) podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.
  f) wybrać sposób płatności. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi
  g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK.
 3. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.
 5. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  a) za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);
  b) w formie przedpłaty - płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU;
 2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną w III.6. poniżej.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca publikuje - na podstronie przedstawiającej dany towar, a także w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, tj. czasie realizacji zamówienia czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w pkt. III.6. poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera, za dodatkową płatnością, określoną w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Podejmowane są dwie próby dostarczenia przesyłki. Po każdej nieudanej próbie Klient otrzymuje awizo w formie wiadomości e-mail, z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera.
 7. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT. O zamiarze otrzymania faktury VAT Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy, pod rygorem braku możliwości wystawienia faktury z uwagi na brak numeru NIP na paragonie fiskalnym.
 8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient obowiązany się – w zakresie w jakim jest to możliwe – sprawdzić w obecności przewoźnika kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłocznie zgłosić BOK Sprzedawcy stwierdzone wady, braki lub uszkodzenia opakowania zewnętrznego.

IV Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny:
  a) w odniesieniu do zakupu towarów przecenionych – objętych jakiegokolwiek rodzaju promocją lub przeceną – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  b) w odniesieniu do zakupu wszelkich innych towarów – nieobjętych promocją lub przeceną - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
 4. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: sklep@faktoria.eu. Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, zgodnie z III.6.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, na adres Sprzedawcy: MBS PRINT S.Kliszewski i Wspólnicy Sp.j., 62-051 Wiry/Łęczyca, ul. Dworcowa 3 z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient winien jest zastosować taki sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 10. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 12. W przypadku płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności on-line (środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: MBS PRINT S.Kliszewski i Wspólnicy Sp.j., 62-051 Wiry/Łęczyca, ul. Dworcowa 3 z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie. Wraz z reklamowanym towarem, w kopercie nie mogą znajdować się rzeczy podlegające zwrotowi na podstawie punktu 4 ust. 8 regulaminu.
 4. Towar, który jest odsyłany musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). Postanowienia pkt IV pkt 4 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną przez formularz zawarty na stronie www.sklep.faktoria.eu lub e-mailem na adres sklep@faktoria.eu, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna pocztą elektroniczną.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

Szczegółowy opis zasad dotyczących ochrony i przetwarzania przez administratora danych osobowych został zawarty w polityce prywatności, z której treścią można w łatwy sposób zapoznać się na stronie internetowej dostępnej pod adresem: http://sklep.faktoria.eu/polityka-prywatnosci


VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: sklep@faktoria.eu.
 4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).
 5. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.